COLNÁ ÚNIA PRE MSP

S radosťou Vám predstavujeme nový projekt TURKONFED “Vylepšenie colnej únie smerom k férovému obchodu a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (MSP)”, ktorý bol spustený v súvislosti s Dohodou o colnej únii medzi EÚ a Tureckom, ktorá vstúpila do platnosti 31. decembra 1995. Cieľom projektu je vytvoriť povedomie o modernizácii colnej únie návrhom opatrení, ktoré umožnia MSP pracovať efektívnejšie a prehĺbiť svoju integráciu s trhom EÚ. Nakoľko projekt zahŕňa aj MSP v EÚ, TURKONFED vytvorilo partnerstvo s Podnikateľskou alianciou Slovenska (PAS), ktorá v projekte predstavuje aspekt EÚ.

CIELE PROJEKTU

Predložiť návrhy politík v procese modernizácie colnej únie, ktoré budú pre MSP prospešné;

Zvýšiť konkurencieschopnosť MSP z perspektívy colnej únie;

Identifikovať problémy, ktorým MSP čelia v rámci existujúceho rámca colnej únie;

Vytvoriť verejnú mienku podporujúcu modernizáciu colnej únie a prispieť k tvorbe sektorovej databázy venujúcej sa tejto agende