Národný Okrúhly Stôl

Podnikateľský okrúhly stôl o obchodných vzťahoch medzi Slovenskom, Tureckom a EÚ

Podnikateľský okrúhly stôl o obchodných vzťahoch medzi Slovenskom, Tureckom a EÚ organizovala 8. októbra 2019 v Bratislave Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v spolupráci s tureckým podnikateľským združením TÜRKONFED so zámerom otvoriť diskusiu o prínosoch colnej únie medzi EÚ a Tureckom pre turecké a slovenské malé a stredné podniky a o prekážkach a príležitostiach vzájomného obchodu.

Na stretnutí vystúpili pozvaní zástupcovia štátnej správy, politického prostredia a podnikateľského sektora, ktorí sa venujú politikám EÚ alebo zahraničnej politike so zameraním na Turecko, aby sa s účastníkmi z radov biznisu, štátnej správy a médií podelili o svoje názory a skúsenosti s obchodnou politikou EÚ a so súčasnými vzťahmi medzi Slovenskom, Tureckom a EÚ v kontexte diskusie o modernizácii colnej únie medzi EÚ a Tureckom. Výstupy okrúhleho stola a názory podnikateľov budú podkladom pre politické odporúčania v procese aktualizácie colnej únie.

Podujatie otvoril Rastislav Chovanec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, ktorý konštatoval, že Ministerstvo hospodárstva SR víta každú iniciatívu, ktorej ambíciou je zlepšenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a inými krajinami. Slovensko ako otvorená ekonomika potrebuje a víta partnerov medzi krajinami EÚ i mimo nej. Turecko je pre SR významná destinácia nielen z pohľadu obchodu, ale aj z hľadiska cestovného ruchu, športových a výmenných pobytov a aktivít a pod. Turecko patrí medzi 20 top obchodných partnerov SR – vzhľadom na veľkosť tejto krajiny a jej ekonomiky však v oblasti vzájomného obchodu a investícií existuje vysoký potenciál na ďalší rast. Na záver Rastislav Chovanec vyjadril vieru, že výsledkom stretnutia pri okrúhlom stole budú aj konkrétne dohody, ktoré sa prejavia v číslach a raste obchodu. Ministerstvo hospodárstva SR je pripravené prejaviť súčinnosť a podporu týmto aktivitám a pomôcť pri odstraňovaní prípadných prekážok.

J. E. Aslıgül Üğdül, veľvyslankyňa Tureckej republiky v SR tiež označila úroveň vzťahov medzi Tureckom a SR ako stabilnú, hoci nedosiahla svoj potenciál. Vzájomný obchod Slovenskej republiky a Turecka v roku 2018 dosiahol 1,2 mld. eur, čo je najmenej z krajín V4. Významné číslo sa však dosahuje v cestovnom ruchu – v roku 2015 do Turecka vycestovalo 170 000 Slovákov, tento rok ich bolo 200 000.

V rámci panelovej diskusie odznelo, že SR členstvo Turecka v EÚ podporuje – obe krajiny majú vynikajúce vzájomné vzťahy a v tejto oblasti nejestvujú nijaké sporné otázky. Turecko predstavuje 13. najväčšiu svetovú ekonomiku, pričom v rámci EÚ je piatym najväčším obchodným partnerom. Obchod so SR v roku 2018 predstavoval 1,2 mld. eur, potenciál však je oveľa vyšší. Oblasti s najväčším potenciálom vzájomnej spolupráce sú energetika, obnoviteľné zdroje, jadrová energetika, výroba zariadení na výrobu elektrickej energie, výroba poľnohospodárskych zariadení, plechov a komponentov pre automobilový priemysel a digitálne odvetvia. Gigantický potenciál predstavuje cestovný ruch – Turecko je pre Slovákov jedna z piatich top dovolenkových destinácií.

Na rozšírenie spolupráce je nevyhnutná výmena odborných znalostí a skúseností – prinesie to občerstvenie a základ pre budúci rast. Veľký význam pri tom má jazykové porozumenie i negociačné zručnosti – Turci sú veľmi dobrí partneri vo vyjednávaní, tvrdí, avšak féroví. Dôležitá je tiež veľkosť a otvorenosť trhu voči obchodu a investíciám – toto všetko robí z Turecka atraktívneho, avšak podceňovaného partnera – bolo by dobré chopiť sa príležitostí. Podobné podujatia a aktivity v tomto smere sú nevyhnutné, nakoľko v rámci diskusie odznelo konštatovanie, že až 44 % slovenských malých a stredných podnikov nikdy neexportovalo a 37 % z nich o tom nikdy ani neuvažovalo.

Pokiaľ ide o vystúpenia jednotlivých účastníkov z podnikateľského prostredia i verejného sektora, spoločným menovateľom boli skúsenosti z každodennej praxe – napríklad existencia predsudkov (diskriminácia na základe viery a náboženstva) voči tureckým podnikateľom na Slovensku a jazyková bariéra, avšak ako najdôležitejšie vyzneli otázky týkajúce sa fungovania colnej únie, zdaňovania tovaru pri vývoze a dovoze či zjednodušovania colných procedúr vrátane eliminácie zbytočnej byrokracie a intenzívnejšieho využívania moderných technológií (papierová dokumentácia v ére digitalizácie). Clá, ktoré chránia európsku produkciu, nie sú podľa mnohých vyvážené. Požiadavkou je tiež rozšírenie colnej únie v plnej miere aj na poľnohospodárstvo a potraviny.

Účastníci by privítali akékoľvek spoločné pravidlá smerujúce k zjednodušeniu podnikania, ďalej redukciu ciel, ktorá by znamenala zníženie ceny importovaných tovarov, odstránenie mnohých netarifných bariér a administratívnych povinností, liberalizáciu vízovej politiky, ktorá by uľahčila mobilitu pracovnej sily, a spoločné pravidlá v oblasti verejného obstarávania, čo by napomohlo vzájomnej účasti firiem v štátnych zákazkách v Turecku a v členských krajinách EÚ.

Pokiaľ ide o spoločné pomenovania oblastí s najväčšími príležitosťami v rozvoji obchodných vzťahov medzi Slovenskom, Tureckom a EÚ, účastníci sa zhodli na týchto: outsourcing softvérových riešení, automobilový priemysel, textilný priemysel, gastronómia, vývoj, inovácie a dátové služby.

Posted in haberler.