Inauguračná ceremónia

Z modernizácie colnej únie a nových možností budú profitovať turecké aj európske MSP.

TURKONFED: “COLNÁ ÚNIA PRE MSP!”

TURKONFED inicioval nový projekt, ktorý má za cieľ priniesť modernizáciu colnej únie medzi EÚ a Tureckom na agendu oboch strán a prezentovať návrhy politík pre MSP, aby sa zmaximalizovali ich prínosy z modernizačného procesu. Počas inauguračnej ceremónie projektu „Colná únia pre MSP“ účastníci prediskutovali nové príležitosti pre MSP súvisiace s modernizáciou colnej únie a ako by sa malo k procesu pristupovať z hľadiska MSP.

21. august 2019 – Istanbul / Nový projekt, koordinovaný Konfederáciou tureckých firiem a podnikov (TURKONFED) a podporený z 5. programu dialógu občianskej spoločnosti, má za cieľ dať MSP aktívnu rolu v procese modernizácie colnej únie medzi Tureckom a EÚ, aby z tohto procesu čo najviac profitovali. Inauguračná ceremónia projektu „Colná únia pre MSP“ bola otvorená s úvodnými príhovormi viceprezidenta TURKONFED Aliho Avciho a prezidenta Federácie módy a odevov (MHGF) Hüseyina Öztürka. Po úvodných príhovoroch podujatie pokračovalo panelom s názvom „Analýza MSP a sektorov v modernizácii colnej únie”, ktorý moderoval politický a hospodársky konzultant TURKONFED a SEDEFED Halukom Tükelom.

Ali Avci: Musia sa vytvoriť špecifické nástroje financovania pre MSP, aby tieto firmy mali z procesu čo najväčšie výhody.

V jeho príhovore viceprezident TURKONFED Ali Avci zdôraznil, že modernizácia colnej únie zvýši schopnosť európskych a tureckých podnikov vstúpiť na nové trhy v oblasti služieb a iných sektorov a umožní efektívnejšiu podporu MSP na globálnej úrovni. Viceprezident TURKONFED Ali Avci doplnil:

„Modernizácia colnej únie v súlade s náročným svetovým hospodárstvom 21. storočia a náladou v obchode by priniesla silnejšie investično-obchodné vzťahy a vytvorilo by to pre MSP rôzne príležitosti v Turecku a EÚ. Práve úloha MSP je podstatná pri vytváraní pracovných miest, inkluzívnom raste a udržateľnom rozvoji. A tak potrebujeme zaujať v modernizačnom procese prístup „Myslime najprv na malé MSP!“. Identifikovanie potrieb MSP, rozvoj finančných nástrojov určených pre MSP, analyzovanie možných dopadov modernizácie na sektory hospodárstva a riešenie vízovej otázky sú najdôležitejšie témy, ktoré sa objavujú.“

Hüseyin Öztürk: Udržanie si ziskov v daných sektoroch je pre naše MSP v modernizačnom procese nevyhnutné.

Prezident Federácie módy a odevov (MHGF) Hüseyin Öztürk zdôraznil, že modernizácia colnej únie by mala pozitívny dopad na investičné prostredie a zamestnanosť v odevnom priemysle. Prezident Federácie módy a odevov (MHGF) Hüseyin Öztürk pokračoval:

„V našom sektore je investičná hodnota nízka, zamestnanosť vysoká a prispievame k sociálnemu zmieru. Toto je potrebné mať na zreteli pri modernizácii colnej únie. Zatiaľ čo v celkovom exporte Turecka je hodnota kilogramu okolo $1.35, kilogramová hodnota exportu oblečenia je okolo $19.2. Zabezpečenie benefitov pre náš sektor v modernizačnom procese je tak nesmierne dôležité.”

Po úvodných vstupoch podujatie pokračovalo panelom pod názvom „Analýza MSP a sektorov v modernizácii colnej únie“, ktorý moderoval politický a ekonomický konzultant TURKONFED a SEDEFED Haluk Tükel. Účastníkmi diskusie boli prezident Centra hospodárskych a zahraničnopolitických štúdií (EDAM) Sinan Ülgen, profesor ekonómie na univerzite v Bilkente Sübidey Togan, ekonomický konzultant TURKONFED Pelin Yenigün Dilek, zástupca Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) v Bruseli Erik Szedely a Hande Hançer Çelik, členka výkonnej rady nadácie Daha İyi Yargı Derneği.

 
Posted in haberler.