Partneri

TÜRKONFED

TÜRKONFED (Konfederácia tureckých podnikov a firiem) je nezisková organizácia podnikateľov, ktorá má za cieľ prispieť k rozvoju regionálnych, sektorových a národných hospodárskych politík. TÜRKONFED je pridružený člen európskej MSP asociácie SMEunited od 11. februára 2014. SMEunited je zamestnávateľskou organizáciou zastupujúcou záujmy európskych cechov, obchodníkov a MSP na úrovni EÚ. SMEunited má status európskeho sociálneho partnera. Je neziskovou a nestraníckou organizáciou.

TÜRKONFED bol založený v roku 2004 ako národná konfederácia zastupujúca 6 federácií a 69 asociácií. Dnes je členom TÜRKONFED 29 federácií a 247 asociácií, ktoré zastupujú vyše 40 000 firiem.

Členské federácie sú založené ako regionálne a sektorové organizácie. 26 regionálnych federácii TÜRKONFED pokrýva väčšiu časť krajiny a umožňuje zastúpenie na národnej úrovni. Aby sa dosiahol súlad s pravidlami EÚ, geografické rozloženie týchto federácií je založené na „spoločnej nomenklatúre územných jednotiek na štatistické účely – 2. úroveň” (NUTS 2).

Sektoroví členovia TURKONFED pracujú pod hlavičkou troch federácií: Federácia producentov stavebných výrobkov (YÜF), Federácia módy a odevov (MHGF) a Federácia priemyselných asociácií (SEDEFED). Vedúce sektory, ako automotive, železo a oceľ či doprava sú zastúpené cez SEDEFED.

Regionálny rozvoj, duálne vzdelávanie a zamestnanosť, konkurencieschopnosť a inovácie sú hlavné oblasti aktivít TÜRKONFED. S hlavným cieľom zlepšovať tieto oblasti TÜRKONFED vedie akademické a terénne štúdie, identifikuje problémy, generuje cielené riešenia a zdieľa svoje postoje so stakeholdermi a tvorcami politík. TÜRKONFED sa navyše zameriava na zlepšovanie konkurencieschopnosti MSP adresovaním štrukturálnych a prevádzkových obmedzení a podporovaním rozvoja zručností a kapacít.

Podnikateľská aliancia Slovenska

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca vybraných podnikateľov a zamestnávateľov naprieč Slovensko. Je založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti v podnikaní.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja.

PAS vznikla ustanovujúcim zasadnutím 15. novembra 2001. Pri jej zrode stáli Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO a Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR). Ojedinelé spojenie ziskového a neziskového sektora bolo zárukou, že na dosiahnutie cieľa sa využijú vedomostné kapacity tretieho sektora a praktické skúsenosti podnikateľskej obce.

Hlavnou črtou aktivít PAS je, že nesledujú záujmy jednotlivých podnikov alebo skupín podnikov, ale záujmy podnikateľského sektora ako celku v kontexte celospoločenského rozvoja. V realizovaných aktivitách sa naplno uplatňuje princíp starostlivosti o verejné statky. Cieľom je, aby sa podmienky na podnikanie zlepšovali pre všetkých, ktorí pôsobia na trhu.