O projekte

S radosťou Vám predstavujeme nový projekt TURKONFED “Vylepšenie colnej únie smerom k férovému obchodu a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (MSP)”, ktorý bol spustený v súvislosti s Dohodou o colnej únii medzi EÚ a Tureckom, ktorá vstúpila do platnosti 31. Decembra 1995. Cieľom projektu je vytvoriť povedomie o modernizácii colnej únie návrhom opatrení, ktoré umožnia MSP pracovať efektívnejšie a prehĺbiť svoju integráciu s trhom EÚ. Nakoľko projekt zahŕňa aj MSP v EÚ, TURKONFED vytvorilo partnerstvo s Podnikateľskou alianciou Slovenska (PAS), ktorá v projekte predstavuje aspekt EÚ.

Ciele projektu:

 • Predložiť návrhy politík v procese modernizácie colnej únie, ktoré budú pre MSP prospešné;
 • Zvýšiť konkurencieschopnosť MSP z perspektívy colnej únie;
 • Identifikovať problémy, ktorým MSP čelia v rámci existujúceho rámca colnej únie;
 • Vytvoriť verejnú mienku podporujúcu modernizáciu colnej únie a prispieť k tvorbe sektorovej databázy venujúcej sa tejto agende

Aktivity projektu a výstupy:

 • Úvodné stretnutie,
 • Inauguračná ceremónia,
 • Okrúhle stoly v Turecku a na Slovensku,
 • Vytvorenie online kooperačnej platformy, kde sa môžu zástupcovia MSP prihlásiť a vyjadriť ich názory na tento proces,
 • Vytvorenie správ o modernizácii colnej únie za jednotlivé krajiny,
 • Študijné návštevy v Turecku a na Slovensku
 • Príprava deklarácie obsahujúcej odporúčania politík,
 • Medzinárodný seminár v Istanbule
 • Príprava záverečnej správy